1
0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

  • Philips Shop voordelen:

  • Gratis retourneren

  • Tijdelijk gratis levering

  Producten

  Voorwaarden voor drie jaar extra garantie op Philips-verzorgingsproducten voor mannen

   

  Registratiepagina December 2013

   

  Philips Consumer Lifestyle biedt garantie op zijn producten tot twee (2) jaar na de aankoopdatum. De algemene voorwaarden van de standaardgarantie vindt u hieronder.

   

  Naast deze garantie van twee (2) jaar kunt u drie (3) jaar extra garantie verkrijgen. Hier vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verlenging van de twee (2) jaar garantie tot vijf (5) jaar garantie voor uw product (Product) uit de HAARTRIMMER 3000-, 5000- of 7000-serie (alleen van toepassing op de volgende modellen uit de HAARTRIMMER 3000-, 5000- of 7000-serie: HC3400, HC3410, HC3420, HC3424, HC5440, HC5450, HC7450).

   

  -    Door uw product op deze website te registreren, ontvangt u drie (3) jaar extra garantie op uw Product.

   

  -    De extra drie jaar (3) garantie ontvangt u op het moment wanneer het product wordt geleverd en hierop zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op de standaardgarantie van het product zoals hieronder vastgelegd. De garantie is alleen geldig als de informatie naar eer en geweten wordt ingevuld en als de registratie binnen drie (3) maanden na aankoop van het product is voltooid en ontvangen door Philips.

   

  -    Philips behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze extra drie (3) jaar garantie zonder kennisgeving te wijzigen.

   

  -    Dit reglement valt onder het recht van het land waar het product is verkocht en zal worden geïnterpreteerd volgens de wetgeving van dat land. Alle conflicten voortvloeiend uit of verband houdend met deze garantie vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechtbank in het land waar het product is verkocht.

   

  -    Als enige bepaling van dit reglement ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling niet van invloed zijn op de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement, welke onverminderd van kracht zullen blijven.

   

  -    De extra drie (3) jaar garantie worden verzorgd door Philips Consumer Lifestyle B.V., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Eindhoven, Nederland.

   

  -    Philips heeft de verzamelde informatie nodig om te kunnen voldoen aan de beloofde garantie. Uw persoonlijke gegevens worden voor administratieve doeleinden in de Philips Global Consumer-database opgeslagen. Deze database is bij het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens aangemeld onder meldingsnummer 1166347. De gegevens in deze database worden in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving en het privacybeleid van Philips (zie de voettekst van deze website) gebruikt. Zoals vastgelegd op de Philips-registratiewebsite, omvat dit gebruik mogelijk dat u per e-mail wordt geïnformeerd over voor u mogelijk interessante producten, services, gebeurtenissen of overige informatie van Philips. U stemt hiermee in door bij de registratie het selectievakje aan te vinken.

   

  Vragen, klachten of opmerkingen over dit programma kunt u per e-mail naar Philips sturen. Het adres vindt u door te dubbelklikken op de koppeling 'Philips' onder aan deze website.

   

   

  Standaardgarantie

   

  -    Philips Consumer Lifestyle biedt garantie op zijn producten tot twee (2) jaar na de aankoopdatum. Indien zich binnen deze garantieperiode van twee jaar gebreken voordoen als gevolg van fabricage- en materiaalfouten, wordt het product op kosten van Philips Consumer Lifestyle gerepareerd of vervangen.

   

  -    Philips Consumer Lifestyle zal de kosten voor reparatie of vervanging alleen betalen als er overtuigend bewijs wordt verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van een aankoopbewijs, waaruit duidelijk wordt dat de dag waarop de service wordt aangevraagd binnen de garantieperiode valt. De garantie biedt geen dekking voor producten en/of productonderdelen die kunnen verslijten, die als verbruiksonderdelen worden beschouwd of die van glas zijn gemaakt.

   

  -    De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van onjuist gebruik, slecht onderhoud (bijvoorbeeld verstoppingen door kalk) of als wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd door daartoe niet door Philips Consumer Lifestyle geautoriseerde personen.

   

  -    Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en elk gebruik niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor ontstane schade.

   

  -    Voor het juiste gebruik van het apparaat dient de gebruiker zich aan alle instructies in de gebruiksaanwijzing te houden en zich te onthouden van handelingen of toepassingen die als ongewenst zijn beschreven of waartegen wordt gewaarschuwd in de gebruiksaanwijzing.

  Page d'enregistrement, conditions générales des 3 années de garantie supplémentaires, Philips Male Grooming

   

  Decembré 2013

   

  Philips Consumer Lifestyle garantit ses produits pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Vous pouvez lire les conditions générales de la garantie standard ci-dessous.

   

  En plus de ces deux (2) ans de garantie, vous pouvez bénéficier de trois (3) ans de garantie supplémentaire. Vous trouverez dans le présent document les conditions générales d'extension de la garantie de deux (2) à cinq (5) ans pour votre produit (« Produit ») de la série de TONDEUSES CHEVEUX 3000, 5000 ou 7000 (valable uniquement pour les modèles suivant de la série de TONDEUSES CHEVEUX 3000, 5000 ou 7000 : HC3400, HC3410, HC3420, HC3424, HC5440, HC5450, HC7450).

   

  - En enregistrant votre produit sur ce site Web, vous recevrez trois (3) années de garantie supplémentaires pour votre Produit.

   

  - Les trois (3) années supplémentaires de garantie sont soumises aux mêmes conditions générales que la garantie standard telles que fournies ci-dessous et avec le produit au moment de l'achat. L'extension n'est valable que si les informations fournies par la personne enregistrant le produit sont exactes à sa connaissance et si l'enregistrement est terminé et reçu par Philips dans les trois (3) mois suivant l'achat du produit.

   

  - Philips se réserve le droit de modifier les termes de ces trois (3) années de garantie supplémentaires sans avis préalable.

   

  - Ces règles sont régies par la législation du pays de vente du produit et se doivent d'être interprétées conformément à ladite législation. Tout litige consécutif ou associé à l'application de cette garantie sera soumis au tribunal compétent du pays de vente du produit.

   

  - Si une disposition du présent règlement est déclarée caduque par un tribunal compétent, la caducité de ladite disposition n'affectera en rien la validité des autres dispositions du présent règlement, qui conserveront l'intégralité de leur force exécutoire.

   

  - Les trois (3) années de garantie supplémentaires sont une offre proposée par Philips Consumer Lifestyle B.V. dont le siège social est à Eindhoven, Pays-Bas.

   

  - Philips a besoin des informations recueillies pour remplir son engagement de garantie. Vos données personnelles seront stockées dans la base de données internationale des consommateurs Philips à des fins administratives. Cette base de données est enregistrée auprès du Dutch Data Protection Authority sous le numéro 1166347. Les données de cette base de données sont utilisées conformément à la législation néerlandaise relative à la vie privée et à la déclaration de confidentialité de Philips (voir le pied de page de ce site Web). Comme indiqué sur le site Web d'enregistrement Philips, nous pouvons notamment utiliser ces données pour vous informer par e-mail sur les produits, services et événements Philips ou vous communiquer d'autres données susceptibles de vous intéresser. Vous autorisez cette utilisation en cochant la case correspondante au moment de l'enregistrement.

   

  Toute question, demande d’information ou contestation au sujet de ce programme doit être adressée par courrier à Philips à l’adresse indiquée en cliquant sur le lien « contact » situé dans le pied de page de ce site Web.

   

  Garantie standard

   

  - Philips Consumer Lifestyle garantit ses produits pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat. En cas de défaillance de l'appareil signalée au cours de la période de deux ans, Philips Consumer Lifestyle s'engage à réparer ou à remplacer le produit à ses frais.

   

  - Philips Consumer Lifestyle prend en charge les frais de réparation ou de remplacement uniquement sur présentation de la preuve d'achat (un reçu par exemple) prouvant que le produit est couvert par la garantie au moment de la demande. La garantie ne couvre pas les produits ou pièces susceptibles de s'user dans des conditions normales d'utilisation et qui peuvent être considérés comme consommables de par leur nature ou composés en tout ou partie de verre.

   

  - La garantie ne s'applique pas si le défaut est dû à une utilisation incorrecte, à une négligence d'entretien (pièces entartrées par exemple), ou à une modification ou réparation effectuée par des personnes non autorisées par Philips Consumer Lifestyle.

   

  - Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et Philips décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.

   

  - Pour garantir une utilisation correcte du produit, l'utilisateur est tenu de respecter scrupuleusement toutes les instructions du mode d'emploi et doit éviter toute action déconseillée voire contre-indiquée dans ce mode d'emploi.